Statut

 

 

Temeljem članka 13. Zakona o udrugama („Narodne novine“ broj 74/14, 70/17, 98/19), utvrđuje se pročišćeni tekst Statuta Udruge studenata farmacije i medicinske biokemije Hrvatske, koji obuhvaća Statut Udruge studenata farmacije i medicinske biokemije Hrvatske donesen 18. listopada 2015., izmjene i dopune Statuta donesene na Skupštini Udruge studenata farmacije i medicinske biokemije Hrvatske 15. listopada 2017., te izmjene i dopune Statuta donesene na Skupštini Udruge studenata farmacije i medicinske biokemije Hrvatske 30. studenog 2020. godine.

 

 

 

STATUT

UDRUGE STUDENATA FARMACIJE I MEDICINSKE BIOKEMIJE HRVATSKE

 

 

 1. OPĆE ODREDBE

 

 

Članak 1.

 

Ovim Statutom reguliraju se odredbe o nazivu, sjedištu, o zastupanju; izgledu pečata; o ciljevima i područjima djelovanja sukladno ciljevima, djelatnostima kojima se ostvaruju ciljevi, o načinu osiguranja javnosti djelovanja Udruge; o uvjetima i načinu učlanjivanja i prestanku članstva, pravima, obvezama i odgovornostima te načinu vođenja popisa članova, tijelima Udruge, njihovu sastavu i načinu sazivanja sjednica, izboru, opozivu, ovlastima, načinu odlučivanja i trajanja mandata; izboru i opozivu likvidatora Udruge, prestanku postojanja Udruge; o imovini, načinu stjecanja i raspolaganja imovinom; o postupku s imovinom u slučaju prestanka postojanja Udruge, o načinu rješavanja sporova i sukoba interesa unutar Udruge te drugim pitanjima značajnim za Udrugu.

 

Udruga studenata farmacije i medicinske biokemije Hrvatske je nepolitička, nevladina, nezavisna i neprofitna udruga.

 

 

Naziv udruge

Članak 2.

 

Naziv udruge glasi: Udruga studenata farmacije i medicinske biokemije Hrvatske.

 

Uz naziv na hrvatskom jeziku Udruga ima i naziv na engleskom jeziku koji glasi: Croatian Pharmacy and Medical Biochemistry Students’ Association.

 

Skraćeni naziv Udruge na hrvatskom jeziku glasi: USFMBH.

 

Skraćeni naziv Udruge na engleskom jeziku glasi: CPSA.

 

 

Sjedište udruge

Članak 3.

 

Sjedište Udruge je u Zagrebu, Ulica književnika Ante Kovačića 1. Odluku o promjeni adrese sjedišta donosi Skupština.

 

 

Pečat

Članak 4.

 

Udruga ima pečat koji je okruglog oblika, na čijem obodu je sljedeći tekst: ”UDRUGA STUDENATA FARMACIJE I MEDICINSKE BIOKEMIJE HRVATSKE” uokvireno okruglom linijom. U sredini se nalazi stilizirani prikaz zmije koja se obavija oko kaleža prikazanog naizmjenično svijetlim i tamnim poljima što podsjeća na polja hrvatskog grba.

 

 

Zastupanje

Članak 5.

 

Udrugu predstavlja i zastupa Predsjednik Udruge.

 

Izvršni odbor može ovlastiti i druge osobe za zastupanje Udruge.

 

 

 1. PODRUČJE DJELOVANJA, CILJEVI I DJELATNOST UDRUGE

 

 

Članak 6.

 

Udruga djeluje na području Republike Hrvatske.

 

Udruga može osnovati podružnice kao ustrojstvene jedinice u gradovima Republike Hrvatske. Odluku o osnivanju podružnice donosi Generalna skupština natpolovičnom većinom glasova. Podružnice Udruge nemaju pravnu osobnost.

 

 

Ciljevi Udruge

Članak 7.

 

Cilj Udruge jest unaprjeđivanje suradnje između studenata farmacije i medicinske biokemije u Hrvatskoj i inozemstvu, na području stručnog obrazovanja, usavršavanja i znanstvenog rada.

 

Udruga također doprinosi ujednačavanju stajališta o farmaceutskom obrazovanju i struci te boljem osposobljavanju budućih farmaceuta i medicinskih biokemičara za život i rad u međunarodnom okružju.

 

Sukladno ciljevima, Udruga djeluje na području obrazovanja, znanosti i istraživanja te međunarodne suradnje.

 

Djelatnosti kojima se ostvaruju ciljevi

Članak 8.

 

Ciljeve osnivanja Udruga ostvaruje sljedećim djelatnostima:

 

 • akademskim aktivnostima koje uključuju izdavanje znanstvenih publikacija, kao i promicanje ujednačavanja programa studija farmacije i medicinske biokemije s odgovarajućim programima u inozemstvu,
 • razmjenom studenata i studentskih grupa svojih članova s naglaskom na mogućnost stjecanja radnog iskustva u inozemstvu, kao i organiziranja studijskih posjeta, seminara, konferencija o pojedinim stručnim pitanjima,
 • organiziranjem kulturnih priredbi te aktivnosti povezanih sa zaštitom i promicanjem studentskih prava i interesa,
 • organiziranjem društvenih, humanitarnih, javnozdravstvenih, natjecateljskih, edukacijskih manifestacija,
 • izdavanjem vlastitog glasila sukladno propisima.

 

 

Nagrada Udruge

 

Članak 8.a

 

Udruga može dodijeliti Nagradu Udruge studenata farmacije i medicinske biokemije (u daljnjem tekstu “Nagrada”) fizičkim ili pravnim osobama koje su svojom djelatnošću posebno doprinijele ciljevima Udruge. Dobitnika Nagrade, način dodjele i oblike Nagrade određuje Izvršni odbor glasanjem uz dvotrećinsku većinu članova Izvršnog odbora.

 

          III.   JAVNOST RADA UDRUGE

 

 

Članak 9.

 

Rad Udruge je javan.

 

Udruga ostvaruje javnost rada izdavanjem vlastitog glasila, preko sredstava javnog informiranja, održavanjem vlastitih Internet stranica te na redovitim sjednicama, odnosno pravodobnim izvješćivanjem članova o radu i značajnim događajima pisanim izvješćima, na posebnim skupovima, tribinama ili na drugi prikladan način.

 

Rad sjednica tijela Udruge je javan.

 

Javnost se iznimno može isključiti sa sjednica tijela u sljedećim slučajevima:

 • kada se raspravlja o pitanjima koja predstavljaju poslovnu tajnu,
 • kada se to zbog osobito važnih razloga odluči na sjednici tijela Udruge.

 

 

Jezik

Članak 10.

 

Poslovni jezik Udruge je hrvatski jezik.

 

 

Članstvo u međunarodnim asocijacijama

Članak 11.

 

Udruga se može učlaniti u međunarodne udruge i druge organizacije. Odluku o učlanjenju donosi Skupština.

 

Udruga je član “European Pharmaceutical Students’ Association” i “International Pharmaceutical Students’ Federation“.

 

 

 1.    ČLANSTVO U UDRUZI

 

 

Članak 12.

 

Članstvo u Udruzi može biti redovito, pridruženo i počasno.

 

Redovitim članom Udruge može postati redoviti student integriranog preddiplomskog i diplomskog studija farmacije i medicinske biokemije, student poslijediplomskih studija farmacije i medicinske biokemije (doktorski ili specijalistički) te mladi farmaceut i medicinski biokemičar do dvije (2) godine nakon završenog studija.

 

Pridruženi član Udruge može postati zainteresirani državljanin Republike Hrvatske koji prihvaća ciljeve i svrhu udruženja.

 

Počasni je član Udruge uglednik iz javnog i sveučilišnog života, diplomirani farmaceut ili medicinski biokemičar, a iznimno i pripadnik druge profesije koji je svojom djelatnošću pomogao u radu i razvoju Udruge.

 

 

Primitak u članstvo Udruge

Članak 13.

 

Odluku o primitku u redovito i pridruženo članstvo donosi Izvršni odbor, na temelju pristupnice.

 

Pojedinac kojem se odbije zahtjev za članstvom može podnijeti prigovor Skupštini u roku od osam (8) dana. Odluka Skupštine je konačna.

 

Odluku o imenovanju počasnog člana donosi Skupština, na prijedlog Izvršnog odbora ili Nadzornog odbora.

 

 

Prestanak članstva

Članak 14.

 

Članstvo u Udruzi prestaje:

 

 • pisanom izjavom o istupanju iz članstva Izvršnom odboru,
 • isključenjem iz članstva,
 • neplaćanjem članarine.

 

Članak 15.

 

Član Udruge bit će isključen odlukom Izvršnog odbora ako:

 • prekrši odredbe Statuta, općih akata Udruge ili svojim ponašanjem ugrozi interes ili ugled Udruge,
 • prouzroči ozbiljnu štetu Udruzi i njezinom članstvu,
 • odbije podržati ciljeve i djelatnosti Udruge kao što su nabrojeni u prethodnim člancima.

 

Protiv odluke Izvršnog odbora isključeni član može podnijeti prigovor Skupštini u roku od osam (8) dana. Odluka Skupštine je konačna.

 

 

Članak 16.

 

Članstvo prestaje bez posebne odluke ukoliko član do kraja akademske godine ne plati članarinu za tekuću akademsku godinu.

 

 

Članarina

Članak 17.

 

Članarina se plaća jednom godišnje u visini koju odredi Skupština.

 

Način naplaćivanja članarine i evidentiranje plaćene članarine utvrđuje se Odlukom Skupštine.

 

Počasni članovi nisu u obvezi plaćati članarinu.

 

 

Popis članova

Članak 18.

 

Udruga je dužna voditi popis svojih članova.

 

Popis članova vodi se u elektroničkom obliku te sadrži sljedeće podatke:

 • ime i prezime,
 • osobni identifikacijski broj (OIB),
 • datum rođenja,
 • godina studija,
 • e – mail adresa,
 • broj telefona,
 • datum pristupanja Udruzi,
 • kategoriju članstva,
 • datum prestanka članstva u Udruzi.

 

 

 

Za uredno vođenje Popisa članova odgovoran je tajnik.

 

 

Rješavanje sporova i sukoba interesa

 

Članak 19.

 

Spor/sukob interesa u Udruzi postoji ukoliko se radi o pravima i interesima članova Udruge kojima članovi mogu slobodno raspolagati, a koji utječu na rad Udruge u cjelini, odnosno ako se ona odnose na pitanja od zajedničkog interesa za sve članove.

 

Za rješavanje sporova/interesa Skupština imenuje arbitražno vijeće između članova Udruge te određuje njihov sastav, mandat i način odlučivanja. Odluka arbitražnog vijeća je konačna.

 

 

 1.  TIJELA UDRUGE

 

 

Članak 20.

 

Tijela Udruge su:

 • Skupština,
 • Izvršni odbor
 • Nadzorni odbor

 

Udruga može imati i pomoćna tijela, stalna ili privremena, koja imenuje Izvršni odbor, odnosno Nadzorni odbor.

 

 

 1. a) Skupština

 

Sastav

Članak 21.

 

Skupština je najviše tijelo Udruge.

 

Skupštinu čine svi poslovno sposobni redoviti članovi Udruge. Pridruženi i počasni članovi Udruge mogu biti nazočni i sudjelovati u radu Skupštine, ali bez prava glasa.

 

 

Zasjedanje i sazivanje

Članak 22.

 

Rad Skupštine odvija se na sjednicama, koje se mogu sazvati i održati i elektroničkim putem (npr. online).

 

Sjednice mogu biti redovite, izborne ili izvanredne.

 

Redovite sjednice održavaju se najmanje jednom godišnje.

 

Predsjednik Udruge saziva Skupštinu i o tome obavještava članove najmanje 7 dana prije zasjedanja Skupštine. U odluci o sazivanju Predsjednik utvrđuje dnevni red sjednice.

 

Predsjednik je dužan sazvati sjednicu Skupštine kada to zatraži najmanje 1/4 članova Udruge, Izvršni ili Nadzorni odbor.

U svom zahtjevu za sazivanje Skupštine predlagatelji su obavezni predložiti dnevni red sjednice.

Predsjednik saziva sjednicu prema predloženom dnevnom redu predlagatelja a ako je ne sazove u roku od 15 dana od dana dostave zahtjeva iz stavka 5. ovoga članka, sazvat će je predlagatelj (odluka treba sadržavati prijedlog dnevnog reda, te mjesto i dan održavanja sjednice).

 

O sjednicama Skupštine vodi se zapisnik kojeg potpisuje zapisničar.

 

U slučaju isteka mandata tijelima Udruge, Skupštinu saziva posljednja osoba upisana u Registar udruga kao osoba ovlaštena za zastupanje Udruge.

 

 

Nadležnost

Članak 23.

 

Nadležnost skupštine:

 • usvaja statut Udruge i njegove izmjene i dopune,
 • donosi pravilnike i druge opće akte Udruge,
 • bira i razrješava predsjednika,
 • bira i razrješava dužnosti članove Izvršnog odbora, Nadzornog odbora te prati njihov rad,
 • imenuje i opoziva likvidatora,
 • utvrđuje smjernice djelovanja Izvršnog odbora,
 • odlučuje o udruživanju u saveze, zajednice, mreže i druge oblike povezivanja udruga,
 • odlučuje o isključenju iz saveza, zajednica, mreža i drugih udruga,
 • donosi odluku o visini članarine,
 • usvaja plan rada i financijski plan za sljedeću kalendarsku godinu i izvješće o radu za prethodnu kalendarsku godinu,
 • usvaja godišnje financijsko izvješće,
 • odlučuje o promjeni ciljeva i djelatnosti, prestanku rada i raspodjeli preostale imovine udruge,
 • donosi odluku o statusnim promjenama,
 • raspravlja o žalbama i donosi konačne odluke,
 • odlučuje i o drugim pitanjima za koja ovim Statutom nije utvrđena nadležnost drugih tijela Udruge.

 

 

Odlučivanje

Članak 24.

 

Skupština odlučuje pravovaljano ako joj je nazočno najmanje 1/3 članova Skupštine. Ako na početku sjednice nije nazočan dovoljan broj članova, sjednica se odgađa za 30 minuta, nakon čega može pravovaljano donositi odluke bez obzira na broj nazočnih. Skupština donosi odluke većinom glasova nazočnih članova, ako Statutom nije određena posebna većina. Prisutnima se smatraju i članovi koji sudjeluju u radu Skupštine elektroničkim putem, sukladno članku 22. ovog Statuta Udruge.

 

O usvajanju statuta i njegovih izmjena i dopuna, o statusnim promjenama te o prestanku rada Udruge odlučuje se dvotrećinskom većinom prisutnih članova Skupštine.

 

 

 1. b) Izvršni odbor

 

Sastav

Članak 25.

 

Izvršni odbor je izvršno tijelo Udruge kojeg čine minimalno tri (3) člana Udruge (predsjednik Udruge, tajnik Udruge i član Izvršnog odbora) te maksimalno dvadeset i jedan (21) član Udruge.

 

Mandat dužnosnika traje godinu dana, a mogu biti birani na istu funkciju najviše dva puta.

 

Za člana Izvršnog odbora se može izabrati samo poslovno sposobni redoviti član Udruge koji je najmanje godinu dana aktivan u radu Udruge.

 

U slučaju duže spriječenosti ili za slučaj razrješenja člana Izvršnog odbora, a radi omogućavanja rada Udruge, Izvršni odbor može kooptirati jednog člana, uz obveznu potvrdu na prvom sljedećem zasjedanju Skupštine.

 

Predsjednik Udruge

Članak 26.

 

Predsjednik Udruge predstavlja i zastupa Udrugu.

 

Za Predsjednika Udruge može se izabrati samo član koji je aktivan najmanje godinu dana u radu Udruge, odnosno koji je bivši član Izvršnog odbora, Nadzornog odbora ili Koordinator.

 

U slučaju neslaganja Predsjednika s odlukom Izvršnog odbora, on može u roku od 10 dana sazvati izvanrednu sjednicu Skupštine i staviti spornu odluku na dnevni red. Odluka Skupštine je konačna.

 

Predsjednik Udruge je ujedno i Predsjednik Izvršnog odbora.

 

 

Zasjedanje i sazivanje

Članak 27.

 

Rad Izvršnog odbora odvija se na sjednicama, a da bi se mogle donositi pravovaljane odluke potrebno je da na sjednici Izvršnog odbora bude nazočan natpolovičan broj članova.

 

Sjednice Izvršnog odbora saziva Predsjednik Izvršnog odbora.

 

Sjednice mogu biti redovite i izvanredne.

 

Izvršni odbor se sastaje najmanje jednom mjesečno na redovitoj sjednici.

 

Predsjednik Izvršnog odbora sazvat će izvanrednu sjednicu na zahtjeva Nadzornog odbora ili  na zahtjev triju (3) dužnosnika.

 

Izvršni odbor donosi poslovnik o svojem radu.

 

 

Nadležnost

Članak 28.

 

Nadležnost Izvršnog odbora:

 • provodi odluke Skupštine,
 • daje prijedlog Statuta i njegovih izmjena i dopuna te drugih općih akata,
 • daje prijedlog plana rada i financijskog plana,
 • daje Skupštini na usvajanje godišnje financijsko izvješće i Izvješće o radu za prethodnu kalendarsku godinu te završni račun,
 • nadgleda rad članova,
 • promiče ciljeve Udruge,
 • brine o informiranju članstva i javnosti,
 • odlučuje o korištenju sredstava Udruge,
 • po potrebi osniva stalna i povremena savjetodavna i radna tijela koja pomažu ostvarivanju ciljeva udruge te imenuje predsjednika i članove tih tijela iz reda članova

 

Izvršni odbor i svaki Dužnosnik odgovaraju Skupštini za svoj rad.

 

 

Odlučivanje

Članak 29.

 

Izvršni odbor donosi odluke većinom glasova ukupnog broja dužnosnika.

 

 

Voditelji projekta

Članak 30.

 

Izvršni odbor može obavljanje pojedinih poslova povjeriti određenim osobama koje su mu odgovorne za svoj rad (voditelji projekta).

 

Voditelji projekta dužni su po potrebi podnositi usmeno izvješće dužnosnicima Izvršnog odbora, a pisano izvješće tajniku. U pisanom izvješću tajniku dužni su dati očitovanje o svim aktivnostima koje su u tijeku. Tajnik dostavlja pisano izvješće nadležnom koordinatoru.

 

Mandat voditelja projekta traje sve do konačnog izvješća po završetku projekta. Izvršni odbor može voditelja projekta razriješiti i prije završetka projekta ako svoj posao ne obavlja savjesno.

 

 

 1. c) Nadzorni odbor

 

Sastav

Članak 31.

 

Nadzorni odbor sastoji se od predsjednika i dvaju članova.

 

Članom Nadzornog odbora može biti izabran član Udruge koji je najmanje godinu dana aktivan u radu Udruge, odnosno koji je bivši član tijela, koordinator, voditelj projekta.

 

Mandat člana Nadzornog odbora traje godinu dana, a mogu biti birani na istu funkciju najviše dva puta.

 

Predsjednika Nadzornog odbora biraju članovi Nadzornog odbora između sebe, na prvoj sjednici koju saziva Predsjednik Udruge.

 

 

Zasjedanje i sazivanje

Članak 32.

 

Rad Nadzornog odbora odvija se na sjednicama.

 

Sjednice Nadzornog odbora saziva Predsjednik Nadzornog odbora.

 

 

Nadležnost

Članak 33.

 

Nadzorni odbor kontrolira zakonitost rada i materijalno-financijsko poslovanje i ispravnost korištenja imovine Udruge te o svom radu podnosi izvješće Skupštini.

 

Nadzorni odbor ima pravo zatražiti uvid u dokumentaciju i sve podatke o radu i poslovanju Udruge. Izvršni odbor i svaki član Udruge dužni su bez odgađanja omogućiti uvid u zatraženu dokumentaciju i podatke i dati tražene obavijesti.

 

Članovi Nadzornog odbora za svoj rad odgovaraju Skupštini.

 

 

Odlučivanje

Članak 34.

 

Nadzorni odbor odlučuje većinom od ukupnog broja članova.

 

 

 

Koordinatori

 

Članak 35.

 

 

Koordinatori su radna tijela Udruge.

 

Obnašanje dužnosti Koordinatora može biti stalno ili privremeno.

 

Koordinator za svoje djelovanje odgovara Izvršnom odboru i Skupštini.

 

Svaki dužnosnik Izvršnog odbora ima pravo predložiti Koordinatore iz redova članstva i to onoliko njih koliko sam odredi, a u cilju efikasnijeg i lakšeg obavljanja svoje dužnosti.

 

Koordinatore može predložiti i Nadzorni odbor, u suradnji s Predsjednikom Udruge, ukoliko se pokaže potreba za dodatnom pomoći u aktivnosti Udruge prema zaprimljenim kandidaturama.

 

Koordinatore potvrđuje i razrješuje Izvršni odbor, a postupak razrješenja pokreće se na zahtjev bilo kojeg dužnosnika Izvršnog odbora.

 

 

 1.    RAZRJEŠENJE ČLANOVA TIJELA UDRUGE

 

 

Članak 36.

 

Predsjednika Udruge, članove Izvršnog odbora i Nadzornog odbora Skupština može razriješiti i prije isteka vremena na koje su izabrani ako prekorače svoja ovlaštenja ili ne izvršavaju savjesno svoje obveze.

 

Ako Skupština razriješi cijeli Izvršni odbor, on se bira novi s punim mandatom, a ako razriješi pojedine članove Izvršnog odbora, Skupština bira nove članove samo do isteka mandata Izvršnog odbora u čiji su sastav birani.

 

Postupak razrješenja pokreće se i na obrazloženi prijedlog dvadeset redovitih članova Udruge.

 

Predsjednik Izvršnog odbora, član Izvršnog odbora i član Nadzornog odbora može zatražiti da ga se razriješi prije isteka mandatnog razdoblja na koje je izabran.

 

U slučaju da razrješenje zatraži Predsjednik Izvršnog odbora, on je dužan sazvati izvanrednu sjednicu Skupštine u roku od 14 dana od obznanjenja svoje odluke Izvršnom odboru te je do imenovanja novog Predsjednika Izvršnog odbora dužan obavljati dužnost.

 

         VII.   LIKVIDATOR UDRUGE

 

 

Članak 37.

 

Likvidatora imenuje i opoziva Skupština, a on ne mora biti član Udruge.

 

Likvidator zastupa Udrugu u postupku likvidacije te se otvaranjem likvidacijskog postupka upisuje u registar udruga kao osoba ovlaštena za zastupanje Udruge do okončanja i brisanja Udruge iz registra udruga.

 

Likvidator postupak likvidacije provodi u skladu sa zakonom i ostalim propisima.

 

 

        VIII.   PRESTANAK POSTOJANJA UDRUGE

 

 

Članak 38.

 

Udruga prestaje odlukom Skupštine ili na drugi zakonom predviđen način.

 

U slučaju prestanka postojanja, preostala imovina Udruge pripast će Farmaceutsko-biokemijskom fakultetu.

 

 

 1.     IMOVINA

 

 

Članak 39.

 

Imovinu Udruge čine:

 

 • novčana sredstva koja je udruga stekla uplatom članarina, dobrovoljnim prilozima i darovima,
 • novčana sredstva koja udruga stekne obavljanjem djelatnosti kojim se ostvaruju ciljevi, financiranjem programa i projekata udruge iz državnog proračuna i proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te fondova i/ili iz inozemnih izvora,
 • nekretnine i pokretne stvari udruge,
 • druga imovinska prava.

 

Udruga može raspolagati svojom imovinom samo za ostvarivanje ciljeva i obavljanjem djelatnosti određenih statutom udruge, u skladu sa zakonom.

 

 

Članak 40.

 

Udruga upravlja imovinom sukladno propisima o materijalnom i financijskom poslovanju neprofitnih organizacija.

 

Svi prihodi i rashodi određuju se financijskim planom koji se donosi za kalendarsku godinu.

 

Nakon završetka godine za koju je donesen financijski plan sastavlja se završni račun.

 

 

 1.       STATUT I DRUGI OPĆI AKTI

 

 

Članak 41.

 

Statut je temeljni opći akt Udruge te svi drugi opći akti moraju biti sukladni njegovim odredbama.

 

Sva pitanja unutarnjeg ustrojstva Udruge, kao i druga pitanja koja nisu uređena Statutom, a zahtijevaju podrobnu razradu, bit će uređena općim aktima koje donose tijela Udruge utvrđena ovim Statutom.

 

 

 1.       PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

 

 

Članak 42.

 

Ovaj Statut stupa na snagu danom donošenja, čime prestaje važiti Statut donesen 18. listopada 2015. s izmjenama i dopunama Statuta donesenima na Skupštini Udruge studenata farmacije i medicinske biokemije Hrvatske 15. listopada 2017. godine.